Exam. Name Academic Year Class Start First Mid Term/Incourse Second Mid Term/Incourse Class Completion Field Work / Thesis Final Exam Start Final Exam End(Appox.)
বিবিএ ২৭তম ব্যাচ 1st Year 2nd Semester 2020-2021 June 16, 2022 August 11, 2022 September 29, 2022 October 4, 2022 October 15, 2022 October 30, 2022
বিবিএ ২৬তম ব্যাচ 2nd Year 2nd Semester 2020-2021 June 16, 2022 August 11, 2022 September 29, 2022 October 4, 2022 October 15, 2022 October 30, 2022
বিবিএ ২৫তম ব্যাচ 3rd Year 2nd Semester 2020-2021 June 16, 2022 August 11, 2022 September 29, 2022 October 4, 2022 October 15, 2022 October 30, 2022
বিবিএ ২৪তম ব্যাচ 4th Year 2nd Semester 2020-2021 June 16, 2022 August 11, 2022 September 29, 2022 October 4, 2022 October 15, 2022 October 30, 2022